Ett utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet är presenterat

Sverige är på väg att få en regering. Ett utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet är presenterat. Om alla ingående partier ställer sig bakom den kommer Sverige äntligen att få en regering. Annars är det stor risk för nyval. Ett nyval som, enligt opinionsundersökningarna, inte kommer att kunna ge något av de politiska blocken egen majoritet, utan Sverigedemokraterna fortsätter som vågmästare.

I detta allvarsamma läge har vår partiledare och Sveriges statsminister Stefan Löfven förhandlat med övriga partier. Överenskommelsen presenterar en hel del punkter som är svårsmälta för oss socialdemokrater. Men det är också många bra punkter för vanligt folk, för välfärden, för oss här i Jämtlands län. För alternativet är den högerkonservativ budget som Moderaterna och Kristdemokraterna lade och som Sverigedemokraterna röstade igenom. Nu kommer en del dåliga beslut i den högerkonservativa budgeten att tas bort eller förändras. Det är väldigt bra.

15 punkter i S+C+L+MP överenskommelsen som är bra för oss i Jämtland län:

 1. Förstärkningen av de allmänna bidragen till kommuner och landsting fortsätter i jämntakt över mandatperioden. (Endast så kan vi säkra välfärden i kommunerna.)
 2. Bättre villkor för Sveriges pensionärer. Den högre skatt pensionärer betalar tas bort år  2020 och pensionen höjs för vanliga löntagare år 2021.
 3. Införandet av en familjevecka påbörjas. Föräldrar till barn mellan 4 och 16 år som  arbetar får tre lediga dagar inom ramen för föräldraförsäkringen var som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande. Den som är ensam vårdnadshavare får 6 dagar.
 4. Bygg ut den digitala infrastrukturen i hela landet. 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s  år 2020. Alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.
 5. Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden. Bygg ut fler servicekontor i hela landet. Inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden.
 6. Det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka.
 7. Vägunderhållet, med särskilt fokus på bärighet och tjälsäkring, förstärks.
 8. Öka tillgången till högre utbildning i hela landet och stärk möjligheterna till distansutbildning.
 9. Stärk och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket. Svensk livsmedelsproduktion är helt avgörande för jobb och tillväxt på landsbygden. Ett kraftfullt bondepaket kommer att genomföras för att stärka likviditeten och konkurrenskraften.
 10. Vidare görs en översyn av riksintressen och en utredning av förenklade redovisningsregler som medger längre avskrivningstider för allmännyttan på svaga bostadsmarknader.
 11. Gör om investeringsstöden för hyresrätter. Stöden koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot hyresrätter i hela landet.
 12. Resurser tillförs för att anställa fler lärarassistenter. Nationella riktlinjer tas fram för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna.
 13. Bekämpa psykisk ohälsa. Psykiatrin och elevhälsan stärks. Utred en ny vårdform där patienter snabbt får hjälp vid lättare psykisk ohälsa (Tillsätts under 2019). Ett mål om köfri barn- och ungdomspsykiatri ska slås fast. Staten och SKL ska sluta ett avtal om ett större statligt ansvarstagande med ökande resurser för att bland annat stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete, motverka mobbning och göra särskilda satsningar riktade mot riskgrupper (Avtalet tas fram under 2019 med sikte på BP20). Stärk suicidpreventionen genom ökade resurser till nationell kunskapsspridning och ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar förebyggande.
 14. Förstärkningen av försvaret fullföljs. Försvarsmaktens anslag höjs i en trappa i enlighet med riksdagens budgetbeslut 2018. Värnplikten byggs ut. En ny myndighet för psykologiskt försvar inrättas. En struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar tas fram.
 15. Fler poliser. 10 000 fler polisanställda till 2024. Attraktiviteten i polisyrket ska förstärkas genom bättre villkor.

 

Läs hela utkastet här!

 

facebook Twitter Email