Socialdemokraternas budgetskrivelse inför budget 2023

Vi socialdemokrater arbetar för att göra Östersund till en ännu bättre kommun. Vi har under tiden i opposition lyssnat, samtalat och utvecklat vår politik för att ge svar på de problem som vi upplever i vår gemensamma vardag. Vi måste laga revorna i välfärden. Skillna­derna i människors liv är alltför stora och under Alliansens styre har klyftorna blivit större. Äldreomsorgen och sjukvår­den måste få kosta, likaså barnens rätt till en bra skola med rätt förutsättningar. Våra skattepengar ska gå till välfärden, inte slussas vidare som vinst till anonyma brevlådeföretag utomlands. I Socialdemo­kraternas Östersund är det barn och äldre som kommer först!

Vi bygger vår politik på tre tydliga områden

För det första ska vi återta den demokratiska kontrollen över välfärden. Skolkaruseller, fritidskaos och privatiseringsflum måste ersättas med fler kloka vuxna och behörig personal i skolan.  För oss är ökad studiero för elever, bättre arbetsmiljö för personalen, fokus på att motverka psykisk ohälsa och fler vuxna i klassrummen samt på rasterna – avgörande för att Östersunds kommuns skolor ska bli bland de bästa i Sverige! I äldreomsorgen ska minutjakten avskaffas och det ska finnas tid att bygga förtroendefulla och trygga relationer. För oss är det viktigt med fler platser på särskilda boenden, SÄBO, fler LSS bostäder och trygghetsboenden för äldre.

För det andra så vill vi skapa framtidens gröna jobb genom en stark utveckling av hela kommunen. Det arbetet börjar nu. Vi är övertygade om att Östersund kan vara en självklar del av den världsledande nyindustrialisering som sveper över Sverige där tusentals gröna jobb växer fram. Fler ska få chansen att leva i Jämtland. Det är rimligt att planera för att vi ska vara mellan 75 000–100 000 invånare inom 20 år. Östersunds kommun behöver vidare vara ledande i klimatomställningen och arbeta aktivt med FNs Agenda 2030 för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart samhälle där framtidens gröna jobb skapas. För att lyckas krävs dock två saker mer än något annat: en bättre infrastruktur och ökad tillgång till den arbetskraft som efterfrågas. Det samlade näringslivet måste ges de bästa förutsättningarna och kompetensförsörjningen måste stärkas.

För det tredje så ska alla ha tillgång till en meningsfull fritid. En meningsfull fritid inkluderar föreningsliv, idrott/hälsa och olika former av kultur. Barn och unga ska erbjudas en stark start i livet – trygg förskola (även på kvällar och helger), bildning, en meningsfull fritid, fritidsgård, ett första jobb och möjlighet att flytta hemifrån. Med civilsamhällets engagemang och tidiga trygghetsinsatser stärker vi sammanhållningen och motverkar segregation. Så ska vi fortsätta framåt. Kvinnojouren ska ha ett starkt mandat att arbeta mot mäns våld mot kvinnor och barn. Samiska perspektiv ska genomsyra hela kommunen, inte minst inom skolan och kulturen. Med investeringar i vår fritid, i kultur-och idrottslivet, stärker vi gemenskapen, jämlikheten och möjliggör ett rikare och friskare liv!

Det är viktigt att vi investerar i en hållbar takt. Med krig i Ukraina, stigande inflation och svårigheter med att få tag på både leverantörer och materiel kan vi inte riskera välfärden genom enorma skulder. Vi kan inte låna mer än vad vi kan betala för. Låneskulden förväntas med Alliansens budget, öka från 470 mkr till 2770mkr. Detta ser inte vi som rimligt eller ansvarsfullt! Vi tror på en hållbar utveckling av Östersund kommun.

facebook Twitter Email