Vår politik

Ett bättre Östersund för alla.

Jobben och näringslivet – för utveckling och framtidstro. Jobben är Socialdemokraternas viktigaste fråga. När människor går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga blir de också fria att skapa sina liv som de vill ha det. Östersunds kommun har idag drygt 61 000 invånare och vi vill att Östersund och regionens utveckling befolkning ska fortsätta att växa. Vi vill stödja och främja samarbetet mellan Mittuniversitetet och näringslivet, det kan leda till nya och växande företag. Östersund är en stark handelsstad med stor besöksnäring. Östersunds city ska vara attraktivt och tillgängligt, rent och snyggt – en riktig shoppingstad.

Barnen – med rätt att växa, vilja och bara vara barn. Varje barn har rätt att under trygga förhållanden växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oberoende av sin bakgrund och familjens ekonomi. En politik för fler jobb är central för att bekämpa barnfattigdom och skapa bättre uppväxtvillkor. Östersund ska ha en kunskapsskola med höga resultat. Vi vill skapa en likvärdig skola utan klyftor där varje barn får stöd och stimulans för att uppnå bästa möjliga kunskaps- och studieresultat.

Äldre – med rätt till trygg, värdig och meningsfull tid. Äldre ska ges möjlighet att själva bestämma över sina liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller att få den hjälp de behöver av hemtjänsten. Tillgängliga och attraktiva mötesplatser, gemensamma måltider av bra kvalitet tillsammans med andra människor ger social gemenskap som berikar tillvaron. Hög tillgänglighet av bostäder som ligger centralt gör att det är lätt att ta sig till och från olika aktiviteter.

Bostäder – bygg mera för flera. Vi vill snabba på och förenkla byggandet genom bättre kommunal service och en aktiv bostads- och markpolitik.

Klimat och miljö-kommunikationer, energi och möjligheter. Vår tids största utmaning är att begränsa den globala uppvärmningen. Vi tar ansvar och vill gå före i klimatomställningen. En ambitiös miljöpolitik ger jobb och skapar framtidstro. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi vill investera i vattenverken och se till att våra vattendrag inte förorenas.

Kultur – uppleva, skapa och beröra. Ett rikt och varierat kulturutbud ökar Östersunds attraktionskraft för boende, besökande och näringsliv. Samhället ska stödja kulturlivet. Biblioteken, kulturskolan, kulturföreningarna och alla kommersiella aktörer ger människor nya vägar till kunskap, upplevelser och uttryckssätt.

facebook Twitter Email